انتخاب زبان
02156793292-02156792168
ساعات کار شرکت 

شنبه تا چهار شنبه 9 الی 14
 

  https://www.linkedin.com/in/ctpco

channel:  https://t.me/chakadtarabarpars
admin: https://t.me/chakadtarabar
tel: 021 56793292 - 021 56792168 - 021 56217668